Q&A Energieheffing Turteltaks

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Hoeveel bedraagt de energieheffing sinds 1 maart 2016?
Hoeveel energieheffing u jaarlijks betaalt, is afhankelijk van de verbruikscategorie waartoe je behoort. Met de invoering van deze heffing kon de Vlaamse overheid de schulden, gecreëerd door onder andere de oversubsidiëring en het bevriezen van de energiefactuur, wegwerken. Om uw jaarverbruik te kennen kijkt u best naar uw laatste eindfactuur. Let wel, deze tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2017. Als gevolg van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof vervalt de verhoogde Energieheffing per 1 januari 2018.

Hoe verloopt de betaling van de energieheffing vanaf nu?
De energieheffing, zoals ingevoerd op 1 maart 2016, verdwijnt vanaf 1 januari 2018. Er verandert dus niets voor 2016 en 2017. De heffing in 2017 zal hierdoor op dezelfde wijze worden aangerekend zoals dit ook voor 2016 werd gedaan, afhankelijk van uw verbruikscategorie en de verbruiksperiode van uw factuur.

Wat zal er nu aan mijn factuur veranderen?
Uw factuur verandert enkel voor wat de energieheffing betreft. De verhoogde heffing, zoals ingevoerd op 1 maart 2016, verdwijnt vanaf 1 januari 2018. Het is wel mogelijk dat de heffing nog vermeld wordt op uw jaarlijkse factuur of slotfactuur voor zover deze factuur betrekking heeft op het verbruik in 2017.
Wie bijvoorbeeld telkens zijn jaarafrekening ontvangt in november, zal in november 2018 nog de energieheffing betalen voor de periode november/december 2017. Voor sommige consumenten die een jaarlijkse meteropname hebben, kunnen ook nog in 2019 een eindfactuur ontvangen, echter enkel en alleen voor een heffing die tot 31 december 2017 aangerekend kan worden.

Vanaf wanneer moet ik de verhoogde energieheffing niet meer betalen?
De energieheffing verdwijnt vanaf 1 januari 2018. Het is wel mogelijk dat de heffing nog vermeld wordt op uw eindfactuur voor zover deze factuur betrekking heeft op het verbruik in 2017. Indien u uw jaarafrekening ontvangt in november, zal in november 2018 nog de energieheffing betalen voor de periode november/december 2017. Voor sommige van jullie die een jaarlijkse meteropname hebben, kunnen ook nog in 2019 een eindfactuur ontvangen, echter enkel en alleen voor een heffing die tot 31 december 2017 aangerekend kan worden.

Het Grondwettelijk Hof besliste dat de verhoogde energieheffing ongrondwettelijk is, hoe kan het dan dat wij deze toch moeten betalen voor 2016 en 2017?
Het Grondwettelijk Hof besliste dat de energieheffing wel nog in rekening mag worden gebracht voor 2016 en 2017. Deze uitspraak is bindend en moet worden gerespecteerd door de overheid, de burger, wij de leverancier en ook door de rechtbanken.

Kan ik de betaalde energieheffing terugvorderen?
De Vlaamse ombudsman ondersteund door andere verenigingen raden dit af. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof geeft duidelijk aan dat de heffing blijft bestaan voor de jaren 2016 en 2017. De rechtbanken die oordelen over deze terugvorderingen dienen zich ook aan deze uitspraak te houden waardoor een proces weinig kans op slagen heeft. Maar we leven in een rechtsstaat en het staat iedereen uiteraard vrij om dit aan te vechten voor de rechtbank.

Kan ik mij inschrijven om in groep de betaalde energieheffing terug te eisen?
De Vlaamse ombudsman en andere verenigingen raden dit af. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof geeft duidelijk aan dat de heffing blijft bestaan voor de jaren 2016 en 2017. De rechtbanken die oordelen over deze terugvorderingen dienen zich ook aan deze uitspraak te houden waardoor een proces weinig kans op slagen heeft. Maar we leven in een rechtsstaat en het staat iedereen vrij om zich in te schrijven in een groepsvordering.

Bij mijn volgende afrekening ga ik de aangerekende energieheffing aftrekken van het totaal te betalen bedrag.
De uitspraak van het Grondwettelijk Hof geeft duidelijk aan dat de heffing blijft bestaan voor de jaren 2016 en 2017.
Wij zullen deze nog innen voor uw verbruik tijdens de jaren 2016 en 2017. Indien u uw factuur niet volledig betaalt, hebben wij het recht de betaling te vorderen. Bij niet-betaling kunnen wij de procedure tot wanbetaling opstarten om de verschuldigde gelden toch te ontvangen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot afsluiting of tot overname van het energiecontract. Wij raden u dan ook ten stelligste aan om uw factuur volledig te betalen om dergelijke procedures en bijkomende interesten ter vermijden.

Betekent dit dat ook het prosumententarief nu wegvalt?
Neen, het prosumententarief werd ingevoerd door de onafhankelijke Vlaamse regulator VREG en staat los van de energieheffing. Consumenten zonder zonnepanelen betalen netwerkkosten en prosumenten betalen het prosumententarief. Zo betaalt elke afnemer mee voor de kosten van het distributienetwerk. Net zoals de netwerkkosten voor de consumenten blijven bestaan, zal ook het prosumententarief niet verdwijnen. De onafhankelijke Vlaamse regulator VREG voert op dit moment wel een onderzoek naar een nieuwe tariefstructuur die duidelijker, billijker en transparanter is. Deze nieuwe tariefstructuur zal de huidige vervangen en is gepland (ten vroegste) vanaf 2019.

Zal het prosumententarief nu worden verhoogd?
Zoals hierboven reeds aangehaald, staat het prosumententarief los van de energieheffing. Het verdwijnen van de heffing heeft bijgevolg geen invloed op de hoogte van het prosumententarief.

Ik betaal mijn energiefactuur steeds een jaar op voorhand. Wat gebeurt er nu met het deel dat ik te veel heb betaald aan heffing?
Wij maken jaarlijks de balans op van de voorschotten die u heeft betaald en uw werkelijk verbruik. Het verschil wordt berekend en gecrediteerd of gefactureerd. Indien uw eindbalans volgend jaar lager blijkt te liggen dan de som die u betaalde, dan zal dit verschil worden gecrediteerd.

Zal mijn voorschotfactuur nu verlagen?
Bij uw jaarlijkse eindafrekening gaan wij na of uw voorschot van het afgelopen jaar voldoende was. Indien u bij uw eindafrekening dient bij te betalen, zullen wij u een voorstel opsturen om uw voorschot te verhogen. Omgekeerd zal uw voorschot worden verlaagd indien de som van uw voorschotten hoger is dan uw eindtotaal. Aangezien de energieheffing pas vanaf 1 januari 2018 nietig wordt verklaard, zullen wij met uw volgende eindafrekening (in 2018) de voorschotten aanpassen.

Ik vind de berekening van mijn jaarlijks verbruik niet correct, ik meen dat ik onterecht in een hogere schijf van de energieheffing ben beland. Wat moet ik doen?
Op het moment dat u van energieleverancier verandert, heeft uw nieuwe leverancier geen toegang tot het reële verbruik tussen uw laatste slotfactuur en het moment van leverancierswissel. De leverancier heeft wel toegang tot de historische verbruiken voorafgaand aan deze laatste slotfactuur.
Hierdoor gebruiken zij de gegevens die zij wel kennen en extrapoleren deze tot een volledig jaar. Volgend voorbeeld om te verduidelijken: u ontvangt steeds uw jaarlijkse afrekening in mei, maar u verandert van leverancier in oktober. Uw meterstandopname blijft gelijk, waardoor uw nieuwe leverancier enkel gebruik kan maken van de periode oktober tot en met mei. Op basis van deze acht maanden zullen zij uw verbruik voor 12 maanden bepalen op basis van officiële verbruiksprofielen ( de zogenaamde Standaard Lastprofielen ). Aangezien in dit voorbeeld de zomermaanden niet gekend zijn, zal het geschatte verbruik waarschijnlijk hoger liggen dan uw werkelijk jaarverbruik.
Indien er een opname plaats vindt tussen de jaarlijkse meteropnames, bijvoorbeeld naar aanleiding , een leverancierswissel, een metervervanging of een afsluiting van de meter, dan moet uw leverancier het verbruik bepalen van de voorafgaande twaalf maanden op basis van de historische verbruiksgegevens die via de netbeheerder ter beschikking worden gesteld.
Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld naar aanleiding van een verhuis of naar aanleiding van het betrekken van een nieuwbouwwoning) of niet correct zijn doorgegeven, dan dient uw leverancier uw jaarverbruik te bepalen aan de hand van het laatst gemeten verbruik dat via de afrekening gefactureerd wordt. Het gemeten verbruik wordt dan geëxtrapoleerd tot een jaar aan de hand van de in de elektriciteitsmarkt vastgelegde verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen zijn reglementair vastgelegd en worden ook standaard gebruikt voor elke tarief- en prijswijziging.
Hierdoor is het mogelijk dat u in een hogere schijf van de energieheffing belandt. Indien u denkt dat u onterecht in een hogere verbruikscategorie gekomen bent , kunt u altijd contact opnemen met uw energieleverancier. Zij hebben namelijk het engagement opgenomen om de klachten omtrent de aanrekening van de energieheffing steeds te bekijken en om, indien de klacht gegrond is, hieraan tegemoet te komen en het aangerekende bedrag aan te passen.

Verandert er iets voor mijn groenstroomcertificaten?
Neen, de Vlaamse regering verandert niets aan de aangegane engagementen. Wie destijds investeerde in hernieuwbare energie en recht had op groenestroomcertificaten behoudt zijn recht op deze certificaten.

Waarom worden de groenestroomcertificaten niet afgeschaft? Blijven de grote zonnepaneleninstallaties jaarlijks geld krijgen?
De Vlaamse regering verandert niets aan de aangegane engagementen. Wie destijds investeerde in hernieuwbare energie en recht had op groenestroomcertificaten behoudt zijn recht op deze certificaten. Bovendien vallen deze installaties onder een ander stelsel, waardoor bedrijven vennootschapsbelasting dienen te betalen op de certificaten, geen gebruik kunnen maken van een terugdraaiende teller en het bedrijf ook een injectietarief betaalt.

Hoe zal de schuldenput van 2 miljard euro nu worden gedicht?
De schuld is onder controle door het Vlaamse energiebeleid: de stopzetting van het bevriezen van de nettarieven, de verhoging van het aandeel groene stroom, de stopzetting van biomassacentrales en de energieheffing. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein heeft een eerste voorstel uitgewerkt waarbij hij de groenestroombijdrage wil verhogen naar hetzelfde niveau als in 2016. De Vlaamse regering zal hierover in september beslissen.

Minister Tommelein zegt dat “gratis niet bestaat”, maar is het dan wel eerlijk dat iedereen moet betalen voor de groenestroomcertificaten van enkelen?
Vlaanderen moet de Europese doelstellingen van 2020 halen. Hiervoor wordt voornamelijk ingezet op hernieuwbare energie uit zon, wind en warmte. Deze energieomslag, waarbij we evolueren van een centraal energie producerend systeem naar decentrale energie producerende systemen, kan niet worden verwezenlijkt zonder de nodige investeringen waarbij ondersteuning noodzakelijk is.

Zal er met de nieuwe regeling wel rekening worden gehouden met alleenstaanden, minder kapitaalkrachtigen en gepensioneerden, jongeren?
De schuld is onder controle dankzij het Vlaamse energiebeleid: de stopzetting van het bevriezen van de nettarieven, de verhoging van het aandeel groene stroom, de stopzetting van biomassacentrales en de energieheffing. Het nieuwe voorstel zal in september voorgelegd worden, waarbij er zal rekening worden gehouden met verschillende bekommernissen. De groenestroombijdrage – die een piste is – is in elk geval rechtstreeks gelinkt aan je verbruik. Dus hoe minder je verbruikt, hoe lager de bijdrage.