Algemene Voorwaarden van Trevion NV

Voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan consumenten en kleine professionele klanten. (versie 17/03/2020)

Artikel 1. Definities

Definities Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet zoals beschreven in het technisch reglement. Aansluitingsovereenkomst: de overeenkomst die werd afgesloten tussen de klant en de netbeheerder met betrekking tot het aansluitingspunt. Aansluitadres: de plaats waar het aansluitingspunt is, in overeenstemming met wat is vastgelegd in de overeenkomst en waar de elektriciteit en/of het aardgas verbruikt zal worden. 

Consument: elke natuurlijke persoon die elektriciteit en/of aardgas of daarmee verbonden diensten gebruikt voor niet beroepsmatige doeleinden. Dag van ontvangst: de werkdag waarop de boodschap ontvangen is. Voor communicatie per post is dit de derde werkdag na verzending. Een werkdag is geen zaterdag, zondag of feestdag. 

Geval van overmacht: elke uitzonderlijke situatie waarover Trevion geen controle heeft en die ervoor zorgt dat Trevion haar verplichtingen niet tegen de overeengekomen voorwaarden kan nakomen. 

Installatie: het geheel van leidingen en toebehoren, schakel- en verdeelinrichting, elektrische toestellen, transformatoren en motoren, al dan niet aangesloten op het aansluitingspunt met het oog op energieverbruik. Klant: elke consument of kleine professionele klant waaraan Trevion elektriciteit en/of aardgas levert. 

Kleine professionele klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit en/of aardgas of daarmee verbonden diensten aankoopt bij Trevion, gedeeltelijk of volledig voor professionele doeleinden, en waarvan het jaarlijks verbruik voor al zijn aansluitingspunten op het transport- of distributienet lager is dan 50 MWh voor elektriciteit en lager dan 100 MWh voor aardgas. Levering: de terbeschikkingstelling op het net en aan het aansluitingspunt door Trevion van de met de klant overeengekomen hoeveelheid 100% groene elektriciteit en/of aardgas. 

Leveringsovereenkomst: De overeenkomst die werd afgesloten tussen de klant en Trevion met betrekking tot de levering van elektriciteit en/of aardgas of hieraan verbonden diensten, hierna Overeenkomst genoemd. Netbeheerder: de beheerder van het nationale, regionale en/of lokale net voor de distributie van elektriciteit en/of aardgas. Trevion: Trevion NV, met maatschappelijke zetel te Dulle-Grietlaan 17/17, 9050 Gentbrugge en met KBO nummer 0839.663.969. Contact: info@trevion.be. 

De begrippen die niet door deze Algemene Voorwaarden worden gedefinieerd hebben de betekenis die door de toepasselijke reglementering wordt bepaald. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van elektriciteit en/of aardgas voor consumenten en kleine professionele klanten.

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1. De Overeenkomst bestaat uit een contractformulier, deze Algemene Voorwaarden, de tariefkaart en eventueel schriftelijke aanpassingen waarover een akkoord bestaat tussen de klant en Trevion. In geval van tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden en de tariefkaart is deze laatste van toepassing. 

2.2. De Overeenkomst komt tot stand van zodra de klant het aanbod heeft aanvaard. Hiermee aanvaardt de klant ook de Algemene Voorwaarden en de tariefkaart. Hij erkent tevens er vooraf kennis van te hebben genomen en af te zien van elk strijdig document, en onder andere zijn eigen algemene voorwaarden. In het geval van verkoop op afstand komt de Overeenkomst tot stand op de dag dat Trevion een bevestiging van de Overeenkomst naar de klant verzendt. 

2.3. De klant heeft het recht om binnen de 14 werkdagen vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst, kosteloos en zonder opgave van motief, af te zien van deze Overeenkomst. 

2.4. Zonder afbreuk te willen doen aan artikel 2.2. kan de Overeenkomst enkel tot stand komen wanneer Trevion alle nodige stappen kan ondernemen om de verandering van leverancier in orde te brengen. 

2.5. Trevion houdt zich het recht voor om de Overeenkomst te aanvaarden of te weigeren, Trevion zal de klant hier binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de Overeenkomst, van op de hoogte brengen. Een weigering kan in de volgende gevallen voorkomen: a) Wanneer de klant niet kan aantonen dat zijn schulden bij zijn vorige energieleveranciers betaald zijn, behalve wanneer de klant, mits voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van Trevion, een waarborg stelt bij Trevion voor het einde van voornoemde termijn van 30 dagen voor aanvang van de levering. De klant heeft het recht om de waarborg terug te vragen van zodra de klant gedurende 1 jaar al zijn facturen stipt betaald heeft zonder betalingsherinneringen en geen openstaande schuld meer heeft ten aanzien van Trevion. b) Wanneer de Algemene Voorwaarden, die de klant aanvaard heeft, niet of niet meer van toepassing zijn. c) Wanneer de tariefkaart niet van toepassing is voor het type klant en/of voor de regio waarin de klant aansluiting wenst en/of voor de periode waarin de klant aansluiting wenst

2.6. Voor kleine professionele klanten behoudt Trevion zich steeds het recht voor om op basis van een solvabiliteitsonderzoek de aanvraag te weigeren tenzij de klant een waarborg stelt bij Trevion voor het einde van voornoemde termijn van 30 dagen voor aanvang van de levering.

Artikel 3. Duur en einde van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst vangt aan op de eerste leveringsdag. 

3.2. Trevion biedt Overeenkomsten aan van bepaalde duur met contractduur van 1 en 3 jaar, waarbij de keuze volledig afhangt van de voorkeur van de klant. 

3.3. Trevion tracht in de mate van het mogelijke de Overeenkomst te laten starten wanneer het contract van de klant bij zijn vorige leverancier ten einde loopt of op de datum die de klant aangevraagd heeft. In geen geval is het mogelijk de levering binnen de 30 dagen te laten starten wanneer de klant van leverancier wil veranderen. 

3.4. Wanneer de Overeenkomst ten einde loopt zal deze automatisch verlengd worden met 1 jaar, behalve wanneer een der partijen de Overeenkomst beëindigd volgens 

Artikel 3.5 of 3.6. 3.5. De Overeenkomst kan geldig en zonder vergoeding worden opgezegd mits een opzegtermijn van 1 maand gerespecteerd wordt. 

3.6. Trevion kan de Overeenkomst ook zelf opzeggen wanneer zij de klant minstens 60 dagen voor het einde van de Overeenkomst per aangetekende brief hiervan op de hoogte brengt. 

3.7. De opzegging kan niet alleen door de klant of door de leverancier via een aangetekende brief worden verkregen, maar ook door een bericht van de netbeheerder aan de leverancier. Een opzegging op die manier is conform wanneer het bericht ten laatste 1 maand voor het einde van de levering is ontvangen door Trevion. 

3.8. De beëindiging van de Overeenkomst vindt pas plaats wanneer de klant op het aansluitingspunt een nieuwe leverancier heeft en dit ook zo bekend is bij de netbeheerder voor het aansluitingspunt in kwestie. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan is, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd tot op de datum van de afsluiting.

Artikel 4. Prijs

4.1. De klant is de energieprijs verschuldigd zoals die door Trevion is vastgesteld op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment van het afsluiten van de Overeenkomst, de technische gegevens en verbruiksgegevens die door de netbeheerders worden doorgegeven. 

4.2. De energieprijs wordt vermeerderd met de distributie- en transmissiekosten, taksen, vergoedingen, afhoudingen en toeslagen. Deze kosten worden op transparante wijze en zonder enige winstmarge doorgerekend aan de klant. De kosten voortvloeiend uit de wettelijke verplichting in verband met groene stroom en warmtekracht worden aan de klant doorgerekend. Eventuele wijzigingen in deze elementen vallen buiten de verantwoordelijkheid van Trevion en zullen volledig, en met terugwerkende kracht, worden doorgerekend aan de klant. 

4.3. Trevion kan zijn tarieven wijzigen wanneer de Overeenkomst wordt verlengd. De klant zal hiervan minstens 30 dagen voor het verstrijken van de lopende contractduur ingelicht worden en de klant kan dan van de verlenging afzien in overeenstemming met Artikel 3.

Artikel 5. Voorwaarden van de prijzen

5.1. Trevion verbindt zicht ertoe gedurende de contractduur van de Overeenkomst zijn energieprijs niet te veranderen voor vaste contracten en zijn energieprijs enkel te indexeren volgens de gekende indexatiemethode voor zijn variabele contracten. 

5.2. Veranderingen in de prijs kunnen wel doorgevoerd worden wegens veranderingen in de markt die losstaan van Trevion. Deze kunnen zijn: Wettelijke, regelgevende of administratieve wijzigingen, inclusief (onder meer, maar niet uitsluitend) wat betreft de prijzen, de mogelijke wijzigingen in de transport- en distributietarieven die aangepast kunnen worden door de netbeheerders, en de invorderingen voor rekening van gewestelijke en federale overheden. De wijzigingen worden automatisch in de facturen en afrekeningen verrekend van zodra deze van toepassing zijn. 

5.3. Elke verandering in/aan het aansluitingspunt kan een wijziging van de Overeenkomst en de toepasselijke tarieven als gevolg hebben.

Artikel 6. Facturatie en betalingen

6.1. Om de werkelijk geleverde energie vast te stellen zal Trevion zich baseren op de gegevens die het van de netbeheerder heeft ontvangen. Indien Trevion geen of incorrecte metingen heeft ontvangen zal Trevion zijn best doen om een zo correct mogelijke inschatting van het werkelijke verbruik te maken. Deze schatting doet geen afbreuk aan het recht van Trevion om toch de werkelijke energie te factureren wanneer de netbeheerder de gegevens beschikbaar stelt. De klant doet het nodige om zijn meetinstallaties in optimale staat te behouden. 

6.2. Trevion zal voorschotten aanrekenen aan de klant. Deze zullen gebaseerd zijn op schattingen van het werkelijke verbruik. Wanneer de klant acht dat deze schatting niet correct is, kan deze een wijziging van het te betalen voorschot aanvragen. Trevion verbindt zich ertoe om op deze vraag van de klant zo snel mogelijk een gefundeerd antwoord te geven.

6.3. Wanneer Trevion de meetgegevens van de netbeheerder ontvangt, zal zij binnen redelijke termijn en in naleving van de wet een afrekening verzenden aan de klant. Wanneer Trevion niet over de nodige gegevens beschikt om een afrekening op te stellen die gebaseerd is op het werkelijke verbruik dan zal zij een afrekening opstellen gebaseerd op een zo correct mogelijke schatting van het verbruik. 

6.4. De betaling van de facturen gebeurt, naar keuze van de klant, hetzij via overschrijving, hetzij via domiciliëring. In geen geval worden er extra kosten aangerekend voor betalingen via overschrijving. 

6.5. De klant moet de ontvangen factuur na ontvangst binnen de 15 dagen betalen. Indien de klant er voor gekozen heeft om de factuur te betalen via domiciliëring, zal er ook een termijn van 15 dagen worden gerespecteerd alvorens over te gaan tot de domiciliëringsopdracht. 

6.6. Er wordt geen bijkomende kost aangerekend, indien de klant zich verzet tegen de domiciliëring. 

6.7. De klant heeft, indien betaling via domiciliëring van toepassing is, de mogelijkheid om de betaling van zijn afrekeningsfactuur uit te sluiten van domiciliëring mits voorafgaand een schriftelijk verzoek aan Trevion. 

6.8. Wanneer uit de afrekening blijkt dat Trevion de klant geld verschuldigd is, zal dit bedrag, na verrekening van eventuele onbetaalde facturen, teruggestort worden op de rekening van de klant, tenzij a) het rekeningnummer van de klant niet gekend is (in welk geval de terugbetaling gebeurt binnen de 15 dagen nadat Trevion op de hoogte gebracht is van het rekeningnummer) b) er een volgende factuur komt.

 6.9. Indien Trevion of de klant van mening is dat de factuur niet correct is opgesteld, kan deze voor consumenten tot 12 maanden en voor kleine professionele klanten tot 2 maanden na de vervaldatum van de factuur betwist worden. Trevion heeft wel het recht om deze termijnen te verlengen wanneer de fout te wijten is aan een derde partij zoals de netbeheerder. 6.10. De klant zal voor elke factuur die niet betaald wordt conform de bepalingen in dit artikel, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd zijn op alle onbetaalde, vervallen bedragen. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van € 50, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen kan Trevion administratieve kosten aanrekenen aan de klant. Deze bedragen € 5 voor een betalingsherinnering en € 14 voor een ingebrekestelling.

Artikel 7. Stopzetting en onderbreking van de levering

7.1. Trevion heeft het recht om de levering te stoppen wanneer de klant zijn betalingsachterstand niet binnen de 15 dagen na een aangetekende verzending van een ingebrekestelling door Trevion heeft betaald. 

7.2. Trevion kan de levering tijdelijk onderbreken, zonder schadevergoeding, in geval van overmacht of noodsituaties zoals daar zijn: stopzetting of onderbreking op last van de netbeheerder en dit zolang deze situatie aanhoudt. Wanneer deze situatie langer dan 30 dagen duurt dan kunnen de partijen de Overeenkomst per aangetekende brief schadeloos opzeggen.

Artikel 8. Verhuis

8.1. Bij een verhuis is de klant gehouden om bij voorkeur 14 dagen op voorhand de verhuis mee te delen aan Trevion en binnen de 30 dagen na de verhuis de correcte meterstand van de verbruikte energie tot aan de verhuisdatum mee te geven via het energie-overnamedocument (www.trevion.be of op aanvraag). Wanneer er op dat aansluitingspunt geen nieuwe bewoner komt wonen, moet enkel de klant dit document ondertekenen. Wanneer er wel een nieuwe bewoner zal inhuizen dan moeten beide partijen dit documenten ondertekenen. Bij een huurwoning/kantoor moet de verhuurder het document ondertekenen wanneer er aansluitend op de verhuis geen nieuwe huurder zal intrekken. 

8.2. De Overeenkomst loopt na verhuis verder op het nieuwe adres als de klant dit expliciet vermeldt bij het aangaan van het contract voor de nieuwe woning. De overeenkomst kan nooit verder lopen als a) de klant de Overeenkomst opzegt met ingang van de verhuisdatum. b) de klant verhuist naar een zone waarin Trevion niet actief is. In geen geval zullen extra kosten worden aangerekend aan de klant.

8.3. Als de klant zijn verplichtingen volgens Artikel 8.1. niet naleeft dan geeft de klant Trevion een herroepbare toestemming om de stopzetting van de levering en/of afsluiting van de meter aan te vragen bij de netbeheerder. De klant zal de kosten ten gevolge van deze afsluiting zelf moeten dragen en Trevion is niet verantwoordelijk voor eventuele verdere schade die hieruit volgt.

Artikel 9. Bescherming van persoonlijke gegevens/levenssfeer

9.1. Trevion past de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer volledig toe en zal uw persoonlijke gegevens enkel in de volgende gevallen gebruiken: het naleven van de wettelijke verplichtingen van Trevion, – het voldoen aan de verplichtingen volgens deze Overeenkomst, – de klant te informeren over de producten en diensten van Trevion, – voor directe marketing. Het is te allen tijde mogelijk om de inschrijving voor deze directe marketing aan te passen. Ook het opvragen/inkijken/aanpassen van de persoonlijke gegevens is steeds mogelijk door de klant. 

9.2. De klant kan zich kosteloos verzetten tegen alle vormen of specifieke vormen van directe marketing door per post een brief te verzenden of door een mail te sturen naar info@trevion.be, waarbij hij duidelijk vermeldt tegen welke communicatiemiddelen (e-mail, telefoon, fax, brief of alle middelen) hij zich verzet.

Artikel 10. Overdracht

10.1. Trevion heeft het recht om de Overeenkomst, net als de rechten en de verplichtingen die daaruit voortvloeien, zonder akkoord van de klant over te dragen aan een derde voor zover deze over de nodige wettelijke bepalingen betreffende de levering van elektriciteit respecteert, over de nodige toelating beschikt en de voorwaarden van de huidige overeenkomst niet worden geschonden. Trevion brengt de klant zo snel mogelijk op de hoogte in geval van overdracht.

10.2. De klant kan zijn Overeenkomst overdragen aan een derde, net zoals de verplichtingen en de rechten die hieruit voortvloeien voor zover deze derde schriftelijk verklaart deze Overeenkomst te respecteren en wanneer Trevion voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven aan de klant.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Enkel de netbeheerder is verantwoordelijk, met volledige kwijting aan Trevion, voor de continuïteit van de levering, de kwaliteit van de energie en de vaststelling van de hoeveelheid geleverde energie conform de toepasselijke wetgeving en technische reglementen. Op grond van het reglement dat voor de klant van toepassing is of van het aansluitingscontract kan deze zich rechtstreeks tot de netbeheerder van zijn distributienet wenden in geval van benadeling als gevolg van een onderbreking, begrenzing of onregelmatigheid in de energielevering. 

11.2. Trevion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een onderbreking in de energielevering, foute meetgegevens, voor de installatie op het aansluitingspunt, voor variaties in de spanning en frequentie, voor tekortkoming in hoofde van de netbeheerder, noch voor de gevolgen van het niet naleven van de aansluitingsovereenkomst. Trevion is niet verantwoordelijk voor de correctheid van de ontvangen gegevens van de netbeheerder. 

11.3. Onverminderd de voorgaande bepalingen zijn de klant en Trevion enkel aansprakelijk voor: – directe materiële schade die voortkomt uit de niet-naleving van het contract en – een overlijden of lichamelijk letsel voortvloeiend uit een handeling of een nalatigheid. De partijen zijn niet wederzijds verantwoordelijk voor indirecte of gevolgschade, voor een verlies van productie of inkomsten, voor het niet kunnen uitoefenen van een beroep of winstderving. Als de verantwoordelijkheid van Trevion in vraag gesteld zou worden omwille van verborgen gebreken, in de zin van artikel 1641 en 1649 van het Burgerlijk Wetboek, dan kan Trevion niet verantwoordelijk geacht worden als zij kan aantonen dat het gebrek onwaarneembaar was. 

11.4. De vergoeding voor directe materiële schade is vastgelegd op een maximum bedrag van 12 maanden gefactureerd verbruik, per schadegeval. Dit bedrag kan echter niet het voorschotbedrag van de laatste 6 maanden, of over de hele contractduur indien deze korter is dan zes maanden, overschrijden. Elke vraag tot schadevergoeding moet schriftelijk en binnen de 30 werkdagen na het voorkomen van het schadegeval, of na de datum waarop het schadegeval redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan de andere partij gericht worden. Na afloop van deze termijn, ziet de klant uitdrukkelijk af van elke schadevergoeding.

Artikel 12. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

12.1. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de klant kunnen slechts gewijzigd worden bij het verstrijken van de Overeenkomst wanneer Trevion de klant minstens 2 maanden op voorhand de wijziging meedeelt, wanneer de wijziging niet nadelig is voor de klant of wanneer deze te wijten is aan een wijziging die voortvloeit uit een beslissing van de overheid.

12.2. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

12.3. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de vrederechter van Gent, of aan iedere andere rechtbank die materieel bevoegd is voor het gerechtelijk arrondissement Gent.

Index