Privacyverklaring Trevion nv

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Trevion, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Dulle-Grietlaan 17/17, 9050 Gentbrugge, België.

Persoonlijke gegevens zijn alle soorten informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; alle gegevens die kunnen worden herleid tot uw fysieke persoon, ook in een professionele context. Verwerking omvat een volledig scala aan verwerkingsactiviteiten, zoals verzamelen, organiseren, structureren, opslaan, raadplegen, enz.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming verwerken wij volgende persoonsgegevens:

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking.

Welke persoonsgegevens worden gedeeld door Trevion?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze medewerkers. Wij kunnen deze persoonsgegevens ook doorgeven aan bepaalde organisaties waarmee we samenwerken voor de uitvoering van onze diensten. Deze organisaties voeren verwerkingen uit in opdracht van Trevion en wij verstrekken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.

Daarnaast kan Trevion ook (wettelijk) verplicht worden om uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders, politie of bijvoorbeeld aan professionele raadgevers (zoals een bewindvoerder of advocaat). Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derde partijen die deze vervolgens voor eigen/commerciële doeleinden verder verwerken.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Zodra dat u deze persoonsgegevens aan ons heeft bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch werd gedaan, heeft u de mogelijkheid om de volgende rechten uit te oefenen:

Recht op informatie en toegang
Trevion verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie door u te informeren via deze privacyverklaring. U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens op te vragen die wij over u verzamelen.

Recht op rectificatie
Indien de persoonsgegevens die Trevion over u bewaart onjuist zijn, heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren.

Recht op het wissen van gegevens
U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Bij afwezigheid van een wettelijke verplichting of een dwingende gerechtvaardigde reden, zal Trevion uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel mogen opslaan, maar niet verder mogen verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens
Dit recht is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Trevion zal uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm ter beschikking stellen om ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken in de gevallen waarin Trevion uw persoonsgegevens verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Trevion. In dat geval zal Trevion de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we dwingende en gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening bent dat Trevion inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
U kan ons steeds contacteren om uw rechten uit te oefenen.

Toegang persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Trevion nv, Dulle-Grietlaan 17/17, 9050 Gentbrugge, België verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden elektronisch bewaard. Je kan toegang verkrijgen tot je gegevens of de rechtzetting ervan vragen via onze website of door een brief te sturen, vergezeld van een kopie van je identiteitskaart aan Trevion nv.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan de onderneming aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Nog vragen?

Indien u na het lezen van dit privacybeleid verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Trevion via info@trevion.be, of via het nummer 09/255.70.10.

Index